Bảo hành vĩnh viễn sau khi thiết kế website là như thế nào?

Tất cả các website do Thiết kế số thiết kế đều được bảo hành miễn phí vĩnh viễn (*). Bao gồm việc khắc phục mọi sự cố (ngoại trừ các sự cố bất khả kháng).

Website của quý khách sẽ được Thiết kế số bảo hành trọn thời gian hoạt động. Cho đến khi website không còn hoạt động hoặc quý khách không còn muốn duy trì website, hoặc website không còn sử dụng dịch vụ của Thiết kế số cung cấp.

Lưu ý:

(*) : Quí khách sẽ đực bảo hành vĩnh viễn website nếu sử dụng hosting của chúng tôi cung cấp và được bảo hành 1 năm nếu Quí khách sử dụng Hosting của nhà cung cấp khác.

FOLLOW US

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *