Bắt đầu lập trình với phpDataMapper ORM

Hôm nay chúng ta bắt đầu lập trình với phpDataMapper, bài này được TKS dịch từ trang chủ của phpDataMapper để chúng ta cùng nhau bắt đầu. Bà con nào muốn nghiên cứu sâu hoặc “đốt cháy giai đoạn” thì cứ  nhào thẳng vào trang chủ phpDataMapper mà đọc nha . Tớ chơi từ từ cho nó vui.

Download thì đã có ở bài viết giới thiệu phpDataMapper , chúng ta bắt đầu với việc cài đặt ứng dụng. Sau khi download source code về chúng ta bắt đầu tiến hành:

1 – Cài đặt ứng dụng phpDataMapper

// DataMapper base model
require 'phpDataMapper/Model.php';

2 – Kết nối với Cơ sở dữ liệu

// Setup database connection
require 'phpDataMapper/Database/Adapter/Mysql.php';
try {
	$adapter = new phpDataMapper_Database_Adapter_Mysql('localhost', 'database_name', 'root', 'password');
} catch(Exception $e) {
	echo $e->getMessage();
	exit();
}

3 – Tạo Model

Để sử dụng phpDataMapper, sau khi kết nối phpDataMapper để sử dụng, chúng ta tiến hàng setup các class từ các table trong database

// Post
class PostMapper extends phpDataMapper_Model {
	// Specify the database table
	protected $table = "blog_posts";

	// Define your fields
	protected $fields = array(
		'id' => array('type' => 'int', 'primary' => true),
		'title' => array('type' => 'string', 'required' => true),
		'body' => array('type' => 'text', 'required' => true),
		'status' => array('type' => 'string', 'default' => 'draft'),
		'date_created' => array('type' => 'datetime')
	);
}

4 – Khai báo và sử dụng

Tạo ra một ĐỐI TƯỢNG để sử dụng

$postMapper = new PostMapper($adapter);

5 – Đồng bộ hóa dữ liệu

Tạo ra và đồng bộ hóa object với dữ liệu. Bạn không cần phải sử dụng các câu truy vấn SQL để làm điều đó. Chỉ cần:

$postMapper->migrate();
TKS chúc bạn có thể thiết kế website thành công,
FOLLOW US

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *