Cách giải quyết bài toán “Menu nhóm sản phẩm, tin tức,… đa cấp” trong thiết kế website

Trong thiết kế website thương mại điện tử hay cũng như các website tin tức đều có mục menu nhóm.

Hôm nay TKS sẽ cùng bạn xử lí bài toán này

Xử lý về CSDL:

 tbl_group_product

– id
– name
– description
– level

Phân tích tình huống:

Thêm 1 nhóm mới:

Sẽ hiển thị ra 1 Combobox (Select)
Phần Select đầu tiên là: (none) hoặc (main).
Thì chèn vào Database level là = 0
=> Đây là mục mẹ.
Ví Dụ:

“DTDD” ==> level: 0, id=1.

Các select tiếp theo chính là các mục mẹ đã tạo lúc trước.

Giả sử thêm lần thứ 2:
Nếu người dùng thêm 1 mục mới là Nokia trong nhóm “DTDD”.

==> level: 1, id=2 (level: 1 -> chính là id của DTDD)

Thêm lần 3:
Thêm Samsung vào nhóm “DTDD”

==> level: 1, id=3.

Thêm lần 4:
Thêm “Cảm Ứng” trong nhóm Nokia:

==> level: 2, id=4.

Thêm lần 5:
Thêm “Cảm Ứng” trong Samsung

==> level: 3, id=4.

Thêm lần 6:
Thêm “Máy Tính Xách Tay” là mục mẹ.

==> level: 0, id=5.

FOLLOW US

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *