Chèn text vào textarea và giữ nguyên vị trí con trỏ trong Javascript

Đoạn code này dùng để chèn 1 đoạn text vào ô textare mà vẫn giữ được vị trí hiện tại của con trỏ trên textarea.

Hi vọng nó sẽ giúp bạn
<script>
function BASIC_InsertTag(tagOpen, tagClose, sampleText) {
var clientPC = navigator.userAgent.toLowerCase(); // Get client info
var is_gecko = ((clientPC.indexOf(‘gecko’)!=-1) && (clientPC.indexOf(‘spoofer’)==-1)
&& (clientPC.indexOf(‘khtml’) == -1) && (clientPC.indexOf(‘netscape/7.0’)==-1));
var areas = document.getElementsByTagName(‘textarea’);
var txtarea = areas[0];
if (document.selection  && !is_gecko) {
var theSelection = document.selection.createRange().text;
if (!theSelection) {
theSelection=sampleText;
}
txtarea.focus();
if (theSelection.charAt(theSelection.length – 1) == ” “) { // exclude ending space char, if any
theSelection = theSelection.substring(0, theSelection.length – 1);
document.selection.createRange().text = tagOpen + theSelection + tagClose + ” “;
} else {
document.selection.createRange().text = tagOpen + theSelection + tagClose;
}
// Mozilla
} else if(txtarea.selectionStart || txtarea.selectionStart == ‘0’) {
var replaced = false;
var startPos = txtarea.selectionStart;
var endPos = txtarea.selectionEnd;
if (endPos-startPos) {
replaced = true;
}
var scrollTop = txtarea.scrollTop;
var myText = (txtarea.value).substring(startPos, endPos);
if (!myText) {
myText=sampleText;
}
var subst;
if (myText.charAt(myText.length – 1) == ” “) { // exclude ending space char, if any
subst = tagOpen + myText.substring(0, (myText.length – 1)) + tagClose + ” “;
} else {
subst = tagOpen + myText + tagClose;
}
txtarea.value = txtarea.value.substring(0, startPos) + subst +
txtarea.value.substring(endPos, txtarea.value.length);
txtarea.focus();
if (replaced) {
var cPos = startPos+(tagOpen.length+myText.length+tagClose.length);
txtarea.selectionStart = cPos;
txtarea.selectionEnd = cPos;
} else {
txtarea.selectionStart = startPos+tagOpen.length;
txtarea.selectionEnd = startPos+tagOpen.length+myText.length;
}
txtarea.scrollTop = scrollTop;
}
if (txtarea.createTextRange) {
txtarea.caretPos = document.selection.createRange().duplicate();
}
}</script>
<form id=”form1″ name=”form1″ method=”post” action=””>
<textarea name=”textfield” id=”textfield”></textarea>
<a href=”javascript:BASIC_InsertTag(‘‘, ‘‘, ‘In đậm’);”>Insert B</a>
</form>

Chúc bạn thành công, cảm ơn bạn đã đọc bài tại Thiết Kế Số

FOLLOW US

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *