Dùng phím Tab để tự động thêm record trong Javascript

Dưới đây là 1 trang Thiết kế số làm demo việc dùng phím Tab để tự động thêm record
<?
<html>

<head>

<title>Thêm ++</title>
<meta http-equiv=”pragma” content=”no-cache”>
<meta http-equiv=”expires” content=”0″>
<meta http-equiv=”cache-control” content=”no-cache”>
</head>


<script type=”text/javascript”>
var i=1;
function mAdd()
{
var af = ” Họ tên : <input type=’text’ name=’ht”+i+”‘>”
+” Sinh nhật : <input name=’sn”+i+”‘ type=’text’ value=” /><br>”;
document.doc.insertAdjacentHTML(“BeforeEnd”, af);
tp = “document.doc.ht”+i;
eval(tp).focus();
i++;
}
</script>
<body onload=”document.doc.ht0.focus();” >
<form name=”doc” >
Họ tên : <input type=”text” name=’ht0′ >
Sinh nhật : <input type=”text” name=’sn0′ ><br>
</form>
<input type=”button” style=”width: 0px; height: 0px” onfocus=”mAdd();this.blur();” value=”Thêm mới” name=”active”>
<span id=”ssthongbao” > Tab thoải mái</span>
</body></html>

?>

Nói thêm một chút :
Để xử lý phím Tab có một chút tiểu xảo :
<?
<input type=”button” style=”width: 0px; height: 0px” onfocus=”mAdd();this.blur();” value=”Thêm mới” name=”active”>
?>
Dùng thêm một thẻ input ở sau thẻ form như trên.
Mỗi khi bấm nút tab các phần tử của form sẽ lần lượt được chọn, khi nào hết thì đến lượt input cuối, lúc này ta bắt lấy sự kiện onfocus của nó để làm cái việc mà ta muốn.
Để dấu cái input này thiết lập như sau:
<? style=”width: 0px; height: 0px” ?>
không được dùng thuộc tính visibility hoặc là display.
Còn cách dùng onkeyup như tác giả đã nêu uoon đã cố gắng thư nhưng vẫn chưa hoàn thiện, nó có thể đẻ ra đúng như demo ở trên nhưng mà để nhập dữ liệu thì phải dùng chuột để click vào record mới, chứ nó không nhận tự động được.

Chúc bạn thành công

FOLLOW US

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *