Giới thiệu căn bản về XML Schema

Trong bài tiếp theo, chúng ta sẽ xem qua ngôn ngữ lập trình XML Schema. XML Schema là một tài liệu XML được viết dưới dạng thức thuần văn bản với phần mở rộng .xsd. Tài liệu này mở đầu bằng khai báo chuẩn XML, tiếp theo dùng tiếp đầu ngữ xsd: để khai báo không gian tên XML Schema, theo cú pháp sau :
<?xml version = “1.0” ?>
<xsd:schema  xmlns:xsd = http : // www.w3.org/1999/XMLSchema> 
     …
</xsd:schema>
Để chương trình xử lý XML có thể sử dụng tập tin lược đồ (.xsd)  cho tài liệu XML, thì các bộ xử lý phải có cách cài đặt cụ thể của riêng nó để nhận ra lược đồ đi kèm với tài liệu XML. W3C cho phép khai báo không gian tên cho tài liệu XML tham chiếu đến tập tin lược đồ theo địa chỉ URL như sau :
<?xml   version = “1.0” ?>
<rootElement   xmlns = “URL”>

</rootElement>
XML Schema được Microsoft đề xuất để thay thế cho định kiểu tư liệu (Document Type Definition – DTD), được sử dụng để định nghĩa kiểu tư liệu cho các phần tử XML, vốn xuất thân từ SGML, khó sử dụng và có một số nhược điểm như không định nghĩa chính xác được các loại dữ liệu. XML Schema có một số ưu điểm:
• Dễ học và dễ dùng hơn DTD.
• Định nghĩa chính xác được các kiểu dữ kiện (data type) .
• Có hệ thống không gian tên (NS) tốt hơn.
• Dùng lại được các phần tử bằng cách thừa kế .

FOLLOW US

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *