Làm thế nào để chèn video, hình ảnh, nhạc vào Website?

<OBJECT ID="Player" width="200" height="200"
classid="clsid:6bf52a52-394a-11d3-b153-00C04f79faa6"
codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/
nsmp2inf.cab#Version=5,1,52,701"
standby="Loading Microsoft Windows Media Player components..."
type="application/x-oleobject" align="center">
<param name="url" value="linkbaihatcuaban.wmv">
<param name="AutoStart" value="True">
<param name="ShowControls" value="True">
<embed type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/" src="linkbaihat.wmv" align="middle" width="200" height="200" showcontrols="1" showdisplay="0" showstatusbar="1"> </embed>
</OBJECT>

Các bạn chỉ cần thay đổi linkbaihatcuaban.wmv thành link tới file của các bạn là được.

Ngoài ra còn có các thông số về chiều cao, dài của cửa sổ nhạc, tự động phát… các bạn có thể tự chỉnh ở trên.

FOLLOW US

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *