Làm thế nào để phân biệt include, require, include_once, require_once?

Phân biệt giữ include require

– Include: nếu file chèn vào có lỗi thì nó cảnh báo lỗi và tiếp tục thực hiện file cho tới cuối cùng.
– Require: nếu có lỗi thì nó báo lỗi và dùng tại đó, ko thực hiện câu lệnh tiếp theo nữa.

Khi sử dụng require() thì máy chủ chứa website phải dịch lại tất cả nội dung bên trong nó còn include() thì không.

– require(): mang ý nghĩa của một câu lệnh khai báo thêm file.
Ví dụ bạn viết một chương trình,
Có một file chứa tất cả các hàm dùng chung hết cả website thì dùng require.

– include() .. cái này nên sử dụng nếu bạn xét qua một điều kiện, hay vòng lặp, hay gì gì đó rùi mới quyết định file thêm vào …
Ví dụ:

if ($a == $b){
include 'lib_1.php';
} else {
include 'lib_2.php';
}

Thật ra thì chẳng có gì khác nhau hết, bạn ko nhất thiết phải dùng như trên (nhưng tốt nhất nên dùng thế).
Sự khác nhau chủ yếu là khi có lỗi xảy ra. require() báo lỗi, và ngừng tất cả lại.
Còn include() chỉ cảnh báo và sau đó chạy tiếp.

Còn include_once và require_once. nhìn là biết.
Nó chỉ thêm file vào một lần duy nhất.
Ví dụ:
//// CALLING FILE ///
// calling.php

PHP Code:
<?php
include_once 'included.php';
include_once 'included.php';
?>

////////// INCLUDED FILE ///////////
// inluded.php

<?php
echo 'Thiết kế website doanh nghiệp <br />';
?>

Khi gọi calling.php . sẽ cho ra

Thiết kế website doanh nghiệp

Còn nếu trong calling.php dùng include() sẽ cho ra

Thiết kế website doanh nghiệp
Thiết kế website doanh nghiệp

Khi thêm các file Lib hoặc Class vào chương trình, include_once và require_once được khuyến khích dùng.

FOLLOW US

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *