Lập trình kết nối Mysql trong PHP

Để kết nối với Mysql trong khi thiết kế website bằng lập trình PHP, bạn cần làm như sau:

1. Thuật toán kết nối cơ sở dữ liệu

Tạo 1 file dạng connectdb.php với nội dung:

<?php
$db_host = ‘localhost’; <!–tên server–>

$db_name = ‘ten-database’;<!–tên server–>

$db_username = ‘Tai-khoan’;<!–tên tài khoản–>
$db_password = ‘pass-cua-data’;<!–Mật khẩu data–>
//Kết nối CSDL
@mysql_connect(“{$db_host}”, “{$db_username}”, “{$db_password}”) or die(“Không thể kết nối tới database”);
//Chọn CSDL
@mysql_select_db(“{$db_name}”) or die(“Không thể chọn được CSDL”);
?>

 2. Sử dụng cơ sở dữ liệu

• Định nghĩa cơ sở dữ liệu, bảng, cột:
– CSDL: là tên của cơ sở dữ liệu chúng ta muốn sử dụng.
– Bảng: Là 1 bảng giá trị nằm trong cơ sở dữ liệu.
– Cột là 1 giá trị nằm trong bảng. Dùng để lưu trữ các trường dữ liệu.

*Như vậy ta có thể hiểu như sau:
-1 CSDL có thể bao gồm nhiều bảng.
-1 bảng có thể bao gồm nhiều cột.
-1 cột có thể có hoặc không có những thuộc tính.

• Định nghĩa 1 số thuật ngữ:
-NULL: Giá trị cho phép rỗng.
-AUTO_INCREMENT: Cho phép giá trị tăng dần (tự động).
-UNSIGNED: Phải là số nguyên dương.
-PRIMARY KEY: Cho phép nó là khóa chính trong bảng.

• Loại dữ liệu trong Mysql:
Ở đây có thể tham khảo trên trang chủ của mysql.

3. Cú pháp dùng:

– Thêm giá trị vào bảng

INSERT INTO tên_bảng(tên_cột) VALUES(giá_trị_tương_ứng);

hoặc
INSERT INTO tên_bảng SET tên_cột = giá-trị

– Truy suất dữ liệu

SELECT tên_cột FROM tên_bảng;

– Truy xuất dữ liệu có điều kiện

SELECT tên_cột FROM tên_bảng WHERE điều_kiện;

– Truy xuất dữ liệu theo quy ước

SELECT tên_cột FROM tên_bảng WHERE điều_kiện(có thể hoặc không) ORDER BY theo quy ước sắp xếp;

– Truy xuất dữ liệu theo số lượng

SELECT tên_cột FROM tên_bảng WHERE điều_kiện(có thể có hoặc không) LIMIT bắt_đầu, số_muốn_lấy

– Cập nhật mới dữ liệu trong bảng

UPDATE tên_bảng SET tên_cột=giá_trị_mớiWHERE (điều kiện)

– Xóa dữ liệu trong bảng

DELETE FROM tên_bảng WHERE (điều kiện)

Chúc bạn thành công

 

FOLLOW US
Comments
  1. Thành nhựt

    bài viết hữu ích
    .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *