Object Oriented PHP5.x Data Mapper ORM

ORM (Object-Relational Mapping) là cơ chế cho phép bạn xây dựng một ứng dụng (cụ thể là OOP-hướng đối tượng) mà thao tác trên bảng trong cơ sở dữ liệu được đóng gói lại trong 1 business class (vd: table User tương ứng với class User), và không phải quan tâm nhiều đến việc viết query cho mỗi lần truy xuất DB. Kỹ thuật ORM thích hợp trong môi trường phát triển một hệ thống website mà trong đó cần tham gia nhiều thành viên trong nhóm code và cho các hệ thống quy mô Enterprise.

Object-Oriented PHP5 Data Mapper ORM

– PHPDataMapper là một bộ toolkit cho phép bạn tích hợp kĩ thuật ORM ở trên vào hệ thống ở một mức độ trung bình. Thích hợp với các dự án tầm trung, các nhóm coder nhỏ, các hệ thống ứng dụng không cần quá lớn (các hệ thống lớn theo đúng nghĩa không nhiều).

– Về yêu cầu, PHPDataMapper là một toolkit viết cho PHP5 do đó tất nhiên là PHP5 phải là yêu cầu đầu tiên và là yêu cầu cần thiết để có thể sử dụng được PHPDataMapper. Việc sử dụng PHPDataMapper cũng khá đơn giản và dễ dàng, chỉ cần copy và include vô thôi. Vấn đề sử dụng mình sẽ viết trong một bài viết khác, còn bài này chúng ta chia sẻ nhau cái link tải về và trang chủ của nó để cùng nghiên cứu.

Link tải về và tài liệu:  http://phpdatamapper.com/

FOLLOW US

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *