Phần 1: HTML | Bài 5: HTML Frames

Với frame bạn có thể hiển thị nhiều trang web trên cùng một cửa sổ trình duyệt. Mỗi một tài liệu HTML được gọi là một frame, và mỗi frame đều độc lập với những frame khác.

Một vài ví dụ về Frame

Tập hợp frame chiều dọc
Ví dụ này hướng dẫn bạn cách tạo một tập hợp frame hàng học với 3 tài liệu khác nhau.

Tập hợp frame chiều ngang

Cách sử dụng thẻ <noframe>

Những nhược điểm khi sử dụng frame:
Người làm web phải theo dõi nhiều tài liệu HTML
Khó có thể in ấn toàn bộ trang web.

Thẻ frameset
Thẻ <frameset> xác định bạn sẽ chia cửa sổ trình duyệt thành những frame như thế nào. Môi một frame xác định một tập hợp các hàng hoặc cột. Giá trị của hàng hoặc cột chỉ ra diện tích của màn hình mà frame đó sẽ chiếm.

Thẻ Frame
Thẻ <frame> xác định tài liệu HTML nào sẽ được chèn vào mỗi frame.
Ở ví dụ dưới đây bạn có một frameset với hai cột. Cột thứ nhất được thiết lập là chiếm 25% độ rộng của cửa sổ trình duyệt. Cột thứ hai được thiết lập sẽ chiếm 75% độ rộng của cửa sổ trình duyệt. Tài liệu html tên là “frame_a.htm” được chèn vào cột thứ nhất, và “frame_b.htm” được chèn vào cột thứ hai.

<frameset cols=”25%,75%”>
<frame src=”frame_a.htm”>
<frame src=”frame_b.htm”>
</frameset>

Mẹo nhỏ giúp bạn
Nếu frame của bạn có đường viền thì người dùng có thể định lại kích thước bằng cách kéo nó. Để tránh việc này bạn có thể thêm noresize=”noresize” vào thẻ <frame>

Thêm thẻ <noframes> cho trình duyệt không hỗ trợ frame.

Một vài ví dụ nữa

Hoà trộn tập hợp frame
Ví dụ này hướng dẫn bạn cách tạo một tập hợp frame với 3 tài liệu và làm cách nào để gộp nó vào thành hàng và cột.

Tập hợp frame với noresize=”noresize”
Ví dụ này chỉ ra cách sử dụng thuộc tính noresize. Frame trong ví dụ này không thể resize được. Di chuột vào đường biên ở giữa hai frame và bạn có thể nhận ra rằng bạn không thể di chuyển được đường biên.

Navigation frame
Ví dụ này hướng dẫn bạn cách tạo ra một mục lục (navigation) bằng frame. Frame navigation chứa một danh sách những đường link và đích là ở frame thứ hai. Tài liệu “tryhtml_contents.htm” chứa 3 đường link và code của đường link như sau

<a href =”frame_a.htm” target =”showframe”>Frame a</a><br>
<a href =”frame_b.htm” target =”showframe”>Frame b</a><br>
<a href =”frame_c.htm” target =”showframe”>Frame c</a>

Frame thứ hai sẽ hiển thị nội dung của tài liệu được link.

Frame địa phương
Frame ở trong một trang HTML

Nhẩy đến một vùng nhất định trong một frame
Ví dụ này chỉ bạn cách tạo 2 frame, Frame này chứa nguồn đến một phần cụ thể của một file. Phần cụ thể đó được tạo bởi <a name=”c10″> trong file “link.htm”

Nhảy đến một vùng nhất định với navigation frame
Ví dụ này sẽ cho bạn thấy có 2 frame. Một frame là navigation frame (content.htm) ở bên trái bao gồm một danh sách các đường link với frame thứ 2 (link.htm) là đích đến. Frame thứ hai hiển thị tài liệu được link. Một trong các đường link ở navigation frame được liên kết đến một phần cụ thể ở file đích. Code HTML của file “content.htm” nhìn như sau: <a href=”link.htm” target=”showframe”> Link without Anchor</a><br><a href =”link.htm#C10″ target =”showframe”>Link with Anchor</a>.

Thẻ frame

Tag Mô Tả
<frameset> Kiểu a set of frames
<frame> Kiểu a sub window (a frame)
<noframes> Kiểu a noframe section for browsers that do not handle frames
<iframe> Kiểu an inline sub window (frame)
FOLLOW US

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *