Phần 1: HTML | Bài 7: Danh sách trong HTML

HTML hỗ trợ những dạng danh sách theo thứ tự, không theo thứ tự và định nghĩa.

Ví dụ

Danh sách không theo thứ tự

Danh sách theo thứ tự

Danh sách không theo thứ tự
Danh sách không theo thứ tự là một danh sách các mục. Danh sách của các mục sẽ được đánh dấu bởi những bullet (dạng như gạch đầu dòng nhưng là một vòng tròn màu đen).

Danh sách không theo thứ tự bắt đầu với thẻ <ul>. Mỗi một mục được bắt đầu với một thẻ <li>.

<ul>
<li>thietkeso.vn</li>
<li>diendan.thietkeso.vn</li>
</ul>

Nó sẽ xuất hiện như thế này trong trình duyệt.

Ở giữa những mục trên bạn có thể chèn thêm chữ vào như là xuống hàng, hình ảnh, đường liên kết thậm chí là một danh sách khác.

Danh sách theo thứ tự
Danh sách theo thứ tự cũng là một dạng danh sách của các mục. Nhưng những mục trong đó được đánh dấu bởi số. Một danh sách theo thứ tự bắt đầu với thẻ <ol>. Mỗi mục được bắt đầu với thẻ <li>.

<ol>
<li>thietkeso.vn</li>
<li>dienddan</li>
</ol>

Nó sẽ xuất hiện như thế này trong trình duyệt.

  1. thietkeso.vn
  2. diendan.thietkeso.vn

Ở giữa những mục trên bạn có thể chèn thêm chữ vào như là xuống hàng, hình ảnh, đường liên kết thậm chí là một danh sách khác.

Danh sách dạng định nghĩa
Một danh sách dạng định nghĩa không phải là danh sách của các hạng mục. Nó là một danh sách của các thuật ngữ và những lời giải thích của thuật ngữ đó. Một danh sách định nghĩa bắt đầu với thẻ <dl>. Mỗi một thuật ngữ được bắt đầu với thẻ <dt>. Mỗi định nghĩa trong danh sách định nghĩa được bắt đầu bằng thẻ <dd>.

<dl>
<dt>www.bantayden.com</dt>
<dd>Tiền thân của vietphotoshop</dd>
<dt>www.vietphotoshop.com</dt>
<dd>Trang web chuyên về Photoshop cho người Việt</dd>
</dl>

Nó sẽ xuất hiện như sau trong trình duyệt

www.bantayden.com
Tiền thân của vietphotoshop
www.vietphotoshop.com
Trang web chuyên về Photoshop cho người Việt

Ở giữa những mục trên bạn có thể chèn thêm chữ vào như là xuống hàng, hình ảnh, đường liên kết thậm chí là một danh sách khác.

Một vài ví dụ nữa

Một vài dạng khác của danh sách theo thứ tự

Một vài dạng khác của danh sách không theo thứ tự

Nested list

Nested list 2

Danh sách dạng định nghĩa

Những thẻ danh sách
Tag Mô Tả
<ol> Danh sách có sấp xếp
<ul> Danh sách không sáp xếp
<li> 1 phần tử trong danh sách
<dl>,<dt>,<dd> Kiểu danh sách
<dir> Hết hỗ trợ. Dùng<ul> thay thế
<menu> Hết hỗ trợ. Dùng<ul> thay thế
FOLLOW US

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *