Tạo mã xác nhận cho website

Hiện tượng SPAM xảy ra khá phổ biến với các website, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách tạo mã xác nhận captcha cho website để tránh 1 phần nào tình trạng spam

Đầu tiên bạn hãy tạo file captcha.php với nội dung:

<?php
error_reporting(0);

$rand = rand(1000,9999); //tạo số ngẫu nhiên
$_SESSION[‘captcha’] = $rand; //lưu captcha vào session
$image = imagecreate(45, 25); //kích thước hình
$bgcol = imagecolorallocate($image, 255, 255, 255); // màu nền
$txcol = imagecolorallocate($image, rand(0,255), rand(0,255), rand(0,255)); //màu text
$strn2 = imagestring($image, 5, 5, 5, $rand, $txcol);
header(“Content-type: image/png; charset=utf-8”);
imagepng($image);
imagedestroy($image);
?>

 

Sau đó để hiện mã thì bạn dùng thẻ img để hiển thị nó:

echo ‘<img src=”captcha.php”>’;

Chúc bạn thành công

 

FOLLOW US

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *