Tạo trang đăng kí, đăng nhập trong Mysql và PHP

1. Tạo 1 file để install dữ liệu, lưu là install.php với nội dung:

<?php
require_once(‘connectdb.php’); //-đường dẫn tới file kết nối đến database

if(isset($_GET[‘ins’])){
$ins = mysql_query(“CREATE TABLE `user` (
`id` mediumint(8) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`nick` varchar(20) NOT NULL,
`pass` varchar(100) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;”);
if($ins){
echo ‘Install Thành Công!’; }else{
echo ‘Install Thất bại!’;
} }else{
echo ‘<form action=”?ins” method=”post”><input type=”submit” value=”Ok Install”></form>’;
}
?>

2. Tạo file đăng kí tên là dangki.php

<?php
require_once(‘connectdb.php’);

if(isset($_GET[‘reg’])){
$nick = addslashes($_POST[‘nick’]);
$pass = md5(addslashes($_POST[‘pass’]));
$vpass = md5(addslashes($_POST[‘vpass’]));

if(empty($nick) || empty($pass) || empty($vpass))

{

echo ‘*Xin vui lòng nhập đủ thông tin.<br>«<a href=”?”>Quay lại</a>’;
}

elseif(mysql_num_rows(mysql_query(“SELECT * FROM user WHERE nick=’$nick'”))>0)

{

echo ‘*Tên đăng nhập đã có người sử dụng.<br>«<a href=”?”>Quay lại</a>’;
}

elseif(strlen($nick) > 20){
echo ‘*Tên đăng nhập không quá 20kí tự.<br>«<a href=”?”>Quay lại</a>’;
}

elseif(strlen($nick) < 4){
echo ‘*Tên đăng nhập không được ít hơn 4kí tự.<br>«<a href=”?”>Quay lại</a>’;
}

elseif($pass != $vpass){
echo ‘*2 Mật khẩu không giống nhau.<br>«<a href=”?”>Quay lại</a>’;
}else{
mysql_query(“INSERT INTO `user` SET `nick`=’$nick’, `pass`=’$pass'”);
echo ‘Bạn đã đăng kí thành công!<br>»<a href=”index.php”>Tiếp tục</a>’;
} }else{
echo ‘<form action=”?reg” method=”post”>•Tên đăng nhậpp:<br>
<input type=”text” name=”nick”><br>
•Mật khẩu:<br>
<input type=”password” name=”pass”><br>
•Nhập lại mật khẩu:<br>
<input type=”password” name=”vpass”>
<input type=”submit” value=”Đăng kí”></form>’;
}
?>

 

3. Tạo file đăng nhập dangnhap.php

<?php
require_once(‘connectdb.php’);

if(isset($_GET[‘log’])){
$nick = addslashes($_POST[‘nick’]);
$pass = md5(addslashes($_POST[‘pass’]));

$sql = mysql_query(“SELECT * FROM user WHERE nick=’$nick'”);
$u = mysql_fetch_array($sql);

if(empty($nick) || empty($pass)){
echo ‘*Bạn chưa điền đầy đủ thông tin.<br>«<a href=”?”>Quay lại</a>’;
}elseif(mysql_num_rows($sql)==0){
echo ‘*Tên người dùng không tồn tại.<br>«<a href=”?”>Quay lại</a>’;
}elseif($u[‘pass’] != $pass){
echo ‘*Sai mật khẩu.<br>«<a href=”?”>Quay lại</a>’;
}else{
$_SESSION[‘user_id’] = $u[‘id’];
echo ‘Bạn đã đăng nhập thành công!<br>»<a href=”index.php”>Tiếp tục</a>’;
} }else{
echo ‘<form action=”?log” method=”post”>•Tên đăng nhập:<br>
<input type=”text” name=”nick”><br>
•Mật khẩu:<br>
<input type=”password” name=”pass”>
<input type=”submit” value=”Đăng nhập”></form>’;
}
?>

4. Gọi thông tin thành viên ra ngoài

<?php
require_once(‘data.php’);
session_start(); //-bắt đầu phiên làm việc với session

$user_id=$_SESSION[‘user_id’];
$user = mysql_fetch_array(mysql_query(“SELECT * FROM user WHERE id=’$user_id'”)); //-gọi ra thông tin user từ csdl

if($user_id){
echo ‘Chào bạn ‘.$user[‘nick’];
}else{
echo ‘Chào khách. <a href=”dangki.php”>Đăng kí</a> hoặc <a href=”dangnhap.php”>Đăng nhập</a>’;
}
?>

FOLLOW US

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *