Thao tác kết nối tới MySQL và lựa chọn Cơ sở dữ liệu trong PHP

– Các bước xây dựng chương trình có kết nối tới cơ sở dữ liệu My SQL trong thiết kế website:

Thông thường, trong một ứng dụng có giao tiếp với cơ sở dữ liệu, ta phải làm theo bốn trình tự sau:
– Bước 1: Thiết lập kết nối tới cơ sở dữ liệu.
– Bước 2: Lựa chọn cơ sở dữ liệu.
– Bước 3: Tiến hành các truy vấn SQL, xử lý các kết quả trả về nếu có
– Bước 4: Đóng kết nối tới cơ sở dữ liệu.

Nếu như trong lập trình thông thường trên Windows sử dụng các chương trình điều khiển trung gian (ADO, ODBC…) để thực hiện kết nối và truy vấn, thì trong PHP, khi lập trình tương tác với CSDL, chúng ta thường sử dụng thông qua các hàm.

Chú ý: Trước khi sử dụng PHP để lập trình với MySQL, hãy sử dụng chương trình quản lý phpMyAdmin để tạo trước một CSDL, vài bảng cũng như người dùng… để tiện thực hành. Bài hướng dẫn sử dụng phpMyAdmin sẽ được trình bày sau.

Trong bài viết này, tôi sử dụng MySQL chạy trên nền máy chủ localhost, người sử dụng của CSDL này có username là mysql_user, mật khẩu là mysql_password

– Thiết lập kêt nối tới MySQL.

Để kết nối tới MySQL, ta sử dụng hàm mysql_connect()
Cú pháp:
mysql_connect(host,tên-truy-cập,mật-khẩu);
trong đó:
host là chuỗi chứa tên (hoặc địa chỉ IP) của máy chủ cài đặt MySQL.
tên-truy_-ập là chuỗi chứa tên truy cập hợp lệ của CSDL cần kết nối
mật-khẩu là chuỗi chứa mật khẩu tương ứng với tên truy cập
Ví dụ:
<?
mysql_connect (“localhost”, “thietkeso”,”thietkewebsite”);
?>
Khi kết nối tới MySQL thành công, hàm sẽ trả về giá trị là một số nguyên định danh của liên kết, ngược lại, hàm trả về giá trị false.
Ta có thể dùng hàm if để kiểm tra xem có kết nối được tới MySQL hay không:

<?php
    $link = mysql_connect(“localhost”, “mysql_user”, “mysql_password”);
    if (!$link)
     {
         echo “Không thể kết nối được tới cơ sở dữ liệu MySQL”;
     }
?>

Lựa chọn cơ sở dữ liệu

Để lựa chọn một cơ sở dữ liệu nào đó mà người sử dụng có tên là tên_truy_cập” có quyền sử dụng, ta dùng hàm mysql_select_db:
mysql_select_db (tên_CSDL);
Hàm này thường được dùng sau khi thiết lập kết nối bằng hàm mysql_connect. Hàm này trả về true nếu thành công, false nếu thất bại.
VD:
<?php
$link = mysql_connect(“localhost”, “mysql_user”, “mysql_password”);
if (!$link)
{
echo “Không thể kết nối được tới MySQL”;
}
if (!mysql_select_db (“Forums”))
{
echo “Không thể lựa chọn được CSDL Forums”;
}
?>

– Đóng kết nối tới CSDL:
Để đóng kết nối tới CSDL, ta dùng hàm mysql_close.
Hàm này có nhiệm vụ đóng kết nối tới CSDL có mã định danh được tạo ra bởi hàm mysql_connect().
Cú pháp: mysql_close(mã_định_danh_kết_nối).

Ví dụ:
<?php
    $link = mysql_connect(“localhost”, “mysql_user”, “mysql_password”);
    if (!$link)
     {
         echo “Không thể kết nối được tới MySQL”;
     }
    mysql_close($link);
?>

FOLLOW US

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *