Thiết kế website bán hàng | Phần 2: Kết nối cơ sở dữ liệu và yêu cầu giao diện

Kết nối CSDL: vì lập trình để kết nối sẽ được sử dụng trong hầu hết các trang nên ta sẽ tách nó thành 1 file riêng tên là connect.php và include vào mỗi trang

<?php
session_start();
mysql_connect(‘localhost’,’root’,’123′) or die(‘Can not connect DB’);
mysql_select_db(‘dev_lesson’) or die(‘Can not find DB’);
?>

Giao diện: thì chỉ cần đơn giản là html,table đơn giản thôi.

*Chú ý: trong các trang đều có phần danh mục loại sản phẩm bên trái, phần header, phần footer giống nhau nên ta cũng lấy phần này thành 3 file riêng đặt tên là

– inc_category.php

– inc_header.php

– inc_footer.php

Tương tự với các file giống nhau các bạn cũng làm như vậy

Đoạn lập trình mẫu:
– inc_category.php:

<?php
$sql = mysql_query(“SELECT * FROM lesson_category”);
while($rs = mysql_fetch_assoc($sql)){
?>
<a style=”text-decoration: none; <?php echo $rs[‘id’]==$_GET[‘catid’]?’font-weight: bold;’:”;?>” href=”index.php?catid=<?php echo $rs[‘id’];?>”><?php echo $rs[‘name’];?></a><br />
<?php
}
?>

– inc_header.php:

<div id=”main”>
<table width=”100%” border=”0″ cellspacing=”0″ cellpadding=”0″>
<tr>
<td><h1>Logo</h1></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor=”#CCCCCC”><span style=”float: right; “> <a href=”login.php”>Sign in</a> | <a href=”register.php”>Register</a> | <a href=”cart.php”>Shopping Cart</a></span><a href=”./”>Hompage</a> </td>
</tr>
</table>

– inc_footer.php:

<table width=”100%” border=”0″ cellspacing=”0″ cellpadding=”0″>
<tr>
<td>Copyright &copy; 2012&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</div>
FOLLOW US

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *