Thiết kế website bán hàng | Phần 3: Thiết kế trang chủ bán hàng

Yêu cầu: 
– liệt kê danh sách tất cả các sản phẩm có trong cơ sở dữ liệu
– khi click vào 1 danh mục loại sản phẩm thì chỉ hiển thị danh sách các sản phẩm trong danh mục đó
Đoạn lập trình mẫu: index.php

<?php include ‘connect.php’;?>
<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />
<title>Trang chủ</title>
<link href=”css/style.css” rel=”stylesheet” />
</head>

<body>
<?php include ‘inc_header.php’;?>
<table width=”100%” border=”0″ cellspacing=”0″ cellpadding=”0″>
<tr>
<td width=”26%” valign=”top”><br />
<?php include ‘inc_category.php’;?></td>
<td width=”74%” valign=”top”>
<!– Bắt đầu phần trình bày sản phẩm–><br />
<h3>Chuyên mục</h3>
<table width=”100%” border=”0″ cellspacing=”0″ cellpadding=”0″>
<tr>
<th bgcolor=”#eeeeee”>Hình ảnh</th>
<th bgcolor=”#eeeeee”>Tên</th>
<th bgcolor=”#eeeeee”>Giá</th>
</tr>
<?php
$sql = “SELECT * FROM lesson_product”;
if($_GET[‘catid’]) $sql .= ” WHERE catid = “.intval($_GET[‘catid’]);
$pro_sql = mysql_query($sql);
while($rs = mysql_fetch_assoc($pro_sql)){
?>
<tr>
<td width=”13%”><a href=”detail.php?id=<?php echo $rs[‘id’];?>”><img border=”0″ src=”upload/<?php echo$rs[‘image’];?>” /></a></td>
<td width=”39%”><?php echo $rs[‘name’];?></td>
<td width=”48%”><?php echo $rs[‘price’];?>VND</td>
</tr>
<?php
}
?>
</table>
<!–kết thúc phần trình bày sản phẩm–> </td>
</tr>
</table>
<?php include ‘inc_footer.php’;?>

</body>
</html>

FOLLOW US

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *