Thiết kế website bán hàng | Phần 5: Code trang giỏ hàng (shopping cart)

Sau khi đọc xong có thể làm được:
1. sử dụng hàm session để lưu thông tin của giỏ hàng khi khách hàng đặt hàng
2. thêm 1 hoặc nhiều sản phẩm vào giỏ hàng
3. xóa một sản phẩm khỏi giỏ hàng
4. cập nhật số lượng của sản phẩm trong giỏ hàng của khách
5. hiển thị các sản phẩm có trong giỏ hàng trong thời điểm hiện tại

Lập trình mẫu: cart.php

<?php include ‘connect.php’;
if($_GET[‘add’]){ // them vao gio hang
$sql = mysql_query(“SELECT * FROM lesson_product WHERE id = “.intval($_GET[‘add’]));
$rs = mysql_fetch_assoc($sql);
if($rs){
$rs[‘qty’] = 1;
$_SESSION[‘shopping’][$rs[‘id’]] = $rs;
}
header(‘location: cart.php’);
}

if($_GET[‘delete’])

// Xóa 1 item trong giỏ hàng
if($_SESSION[‘shopping’][$_GET[‘delete’]])
unset($_SESSION[‘shopping’][$_GET[‘delete’]]);
header(‘location: cart.php’);
}

if($_POST[‘update’])

{ // Cập nhật số lượng
if($_POST[‘qty’])
foreach($_POST[‘qty’] as $id=>$qty) 
$_SESSION[‘shopping’][$id][‘qty’] = $qty;
header(‘location: cart.php’);
}
?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />
<title>Home page</title>
<link href=”css/style.css” rel=”stylesheet” />
</head>

<body>
<?php include ‘inc_header.php’;?>
<table width=”100%” border=”0″ cellspacing=”0″ cellpadding=”0″>
<tr>
<td width=”26%” valign=”top”><br />
<?php include ‘inc_category.php’;?></td>
<td width=”74%” valign=”top”> <!– Start list product–> 
<h3>Giỏ hàng</h3>

<form action=”” method=”post”>
<table width=”100%” border=”0″ cellspacing=”0″ cellpadding=”0″>
<tr>
<th bgcolor=”#eeeeee”>Xóa</th>
<th bgcolor=”#eeeeee”>Hình</th>
<th bgcolor=”#eeeeee”>Tên</th>
<th bgcolor=”#eeeeee”>Giá</th>
<th bgcolor=”#eeeeee”>Số lượng</th>
<th bgcolor=”#eeeeee”>Tổng tiền</th>
</tr>
<?php

if(count($_SESSION[‘shopping’])){
foreach($_SESSION[‘shopping’] as $id=>$rs){
?>
<tr>
<td width=”8%” align=”center”><a href=”cart.php?delete=<?php echo $rs[‘id’];?>”>x</a></td>
<td width=”8%”><a href=”detail.php?id=<?php echo $rs[‘id’];?>”><img border=”0″ src=”upload/<?php echo$rs[‘image’];?>” /></a></td>
<td width=”46%”><?php echo $rs[‘name’];?></td>
<td width=”17%” align=”center”><?php echo $rs[‘price’];?>USD</td>
<td width=”9%” align=”center”><input name=”qty[<?php echo $rs[‘id’];?>]” type=”text” id=”textfield” value=”<?phpecho $rs[‘qty’];?>” size=”2″ /></td>
<td width=”20%” align=”center”><?php echo $rs[‘qty’]*$rs[‘price’];?> USD</td>
</tr>
<?php
}
}else{
?>
<tr>
<td colspan=”6″>Shopping cart is empty!</td>
</tr> 
<?php
}
?>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td><input type=”submit” name=”update” id=”update” value=”Update” />
<input type=”button” name=”button” onclick=”location.href=’index.php'” id=”button” value=”tiếp tục mua hàng” /></td>
<td align=”center”>&nbsp;</td>
<td align=”center”>&nbsp;</td>
<td align=”center”><input type=”button” onclick=”location.href=’index.php'” name=”button2″ id=”button2″ value=”Checkout” /></td>
</tr>
</table>
</form>
<!–End list product–> </td>
</tr>
</table>
<?php include ‘inc_footer.php’;?>

</body>
</html>

FOLLOW US

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *