Thư viện ZendFramework trong lập trình thiết kế website

Bài này được TKS chắt lọc và dịch, sai sót ở đâu mong các bạn đóng góp để chúng tôi sửa
Bài học chính nằm ở đâyhttp://akrabat.com/zend-framework-tutorial/
Ngưỡng cửa vào thế giới ZendFramework
Tác giả Bob Allen www.arkabat.com
người dịch: thietkeso.vn

Hướng dẫn này nhằm giúp các bạn đi vào thế giới của ZendFramework để  có thể dễ dàng tạo các ứng dụng web qua thư viện của ZF.
trong phần hướng dẫn này chúng ta cùng nhau làm một ứng dụng lưu giữ dữ liệu của CD trong Cơ sở dữ liệu.

Cấu trúc Model-View-Controller

Một lối viết code bình thường trong ừng dụng PHP như sau:

   <?php 
   include “common-libs.php”; 
   include “config.php”; 
   mysql_connect($hostname, $username, $password); 
   mysql_select_db($database); 
    ?> 

   <?php include “header.php”; ?> 
   <h1>Trang chủ</h1> 

   <?php 
    $sql = “SELECT * FROM news”; 
    $result = mysql_query($sql); 
    ?> 
   <table> 
   <?php 
   while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) { 
    ?> 
   <tr> 
        <td><?php echo $row[‘date_created’]; ?></td> 
        <td><?php echo $row[‘title’]; ?></td> 
   </tr> 
   <?php 
    } 
    ?> 
   </table> 
   <?php include “footer.php”; ?> 

Dần theo thời gian tuổi đời của ứng dụng nó khó có thể phát triển theo nhu cầu của khách hàng, khi cần được được phát triển toàn bộ.
Cách tốt nhất dùng để cải tiến và chăm sóc một ứng dụng cho dễ dàng là chia cắt ngăn nấp cấu trúc của ứng dụng thành 3 tầng riêng lẻ.
Mỗi tầng sẽ có một trách nhiệm riêng của nó ( và hầu hết các tệp tin đều nằm riêng lẽ ).

– MODEL : Mô hình MoDel là một trong 3 lớp như vừa kể trên, nó có tác dụng đến thuộc tính của các tệp tin có nhiệm vụ thi hành một chức năng nào đó.
Ứng dụng trên cho thấy cách thiết kế về dữ liệu Tin Tức. Do đó Mô hình MoDel tập trung một cánh logic lôi dữ liệu ra từ cơ sở dữ liệu cộng thêm chức năng cất giữ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu.
– VIEWS :  Mô hình Views có nhiệm vụ liên kết với Mô hình Model và xuất các dữ liệu ra trình duyệt theo nhu cầu đòi hỏi của người tiêu dùng (user). Điển hình là các văn bản HTML.
– CONTROLLER : Mô hình ConTroller liên kết hai mô hình Model và Views cúng như kiểm soát chính xác các tệp tin trước khi cho tệp tin đó hiện thị ra trình duyệt.

Zend Framework đáp ứng đầy đủ các đòi hỏi trên theo cấu trúc Model-View-Controller  (MVC).
Zend Framework được sử dụng vào các phát triển theo nhu cầu nhiều phần và chức năng động để cải tiến và sửa chữa ứng dụng sau này.

Nhu cầu cần thiết
Zend Framework cần các điều kiện như sau:

•    PHP 5.1.4 (hoặc mới hơn)
•    Web-Server cho phép thao tác với mod_rewrite , nếu chưa kích hoạt bạn nên xóa # trước dòng rewrite_mode này. (tệp config này nằm trong hộp thoại Apache/config)

– Tải Zendframework :  http://framework.zend.com/download/stable
– Cấu hình ứng dụng( chúng ta sắp làm) :
theo trình bày của Zend  trong Document chúng ta không cần một cấu hình căn bản nào cả, nhưng khi viết một ứng dụng chung ta cần một tổ chức mạch lạc cho cấu trúc hộp thoại.
và cho rằng chúng ta là một Admin của một host để có đủ quyền sửa chữa các tệp tin cần thiết.
Bắt đầu tạo một cấu trúc với tên zf-tutorial trong Document Root của server. địa chỉ của Url sẽ là như vầy : http://localhost/zf-tutorial

Tạo các hộp thoại sau như cấu hình này:

Code:
    zf-tutorial/
/application
/controllers
/models
/views
/filters
/helpers
/scripts
/library
/public
/images
/scripts
/styles

Như bạn thấy chúng ta đã thiết lâp mô hìnheo kiểu MVC với cách thức chia cách mạch lạc, ngăn nắp .Các hộp thoại hình ảnh, Javascript và tệp Css đều nằm riêng và nằm trong cấu trúc của thư mục Public.
Thư viện ZendFramework sau khi unzip ra chúng copy nó vào trong thư mục library/Zend.

FOLLOW US

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *