Thuật toán kiểm tra 1 chuỗi có phải là email bằng Javascript

Hôm nay mình sẽ cung cấp cho các bạn 1 bài viết về javascript, hi vọng nó sẽ giúp các bạn trong mỗi dự án thiết kế website của bản thân

Code:
<script>
 function isEmail(s)
 {if(s==””) return false;
 if(s.indexOf(” “)>0) return false;
 if(s.indexOf(“@”)==-1)return false;
 var i=1; var sLength=s.length;
 if(s.indexOf(“.”)==-1) return false;
 if(s.indexOf(“..”)!=-1)return false;
 if(s.indexOf(“@”)!=s.lastIndexOf(“@”)) return false;
 if(s.lastIndexOf(“.”)==s.length-1)return false;
 var str=”abcdefghikjlmnopqrstuvwxyz-@._0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ”;
 for(var j=0;j<s.length;j++)
 if(str.indexOf(s.charAt(j))==-1)
 return false;return true;
}
</script>

Chúc bạn thành công, cảm ơn bạn đã đọc bài tại Thiết Kế Số

FOLLOW US

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *