Thuật toán xuất dữ liệu ra dạng excel trong lập trình PHP

Hôm nay Thiết kế số giới thiệu đến các bạn thuật toán xuất dữ liệu ra dạng excel trong lập trình PHP, hi vọng sẽ có lúc bạn cần sử dụng nó

<?
function xlsBOF() {
echo pack(“ssssss”, 0x809, 0x8, 0x0, 0x10, 0x0, 0x0);
return;
}

function xlsEOF() {
echo pack(“ss”, 0x0A, 0x00);
return;
}

function xlsWriteNumber($Row, $Col, $Value) {
echo pack(“sssss”, 0x203, 14, $Row, $Col, 0x0);
echo pack(“d”, $Value);
return;
}

function xlsWriteLabel($Row, $Col, $Value ) {
$L = strlen($Value);
echo pack(“ssssss”, 0x204, 8 + $L, $Row, $Col, 0x0, $L);
echo $Value;
return;
}
header(“Pragma: public”);
header(“Expires: 0”);
header(“Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0”);
header(“Content-Type: application/force-download”);
header(“Content-Type: application/octet-stream”);
header(“Content-Type: application/download”);;
header(“Content-Disposition: attachment;filename=php2xls.xls “); // แล้วนี่ก็ชื่อไฟล์
header(“Content-Transfer-Encoding: binary “);

// dữ liệu bảng XLS

xlsBOF();
xlsWriteLabel(1,0,”PHP Group VN”);
xlsWriteLabel(2,0,”Website : “);
xlsWriteLabel(2,1,”http://phpbasic.com”);
xlsWriteLabel(3,0,”TITLE : “);
xlsWriteLabel(3,1,”Dien dan thao luan PHP”);
xlsWriteLabel(4,0,”Copyright @ “);
xlsWriteLabel(4,1,”PHP Group VN”);
xlsWriteLabel(6,0,”NO”);
xlsWriteLabel(7,0,”1″);
xlsWriteLabel(6,1,”ID”);
xlsWriteLabel(7,1,”2104″);
xlsWriteLabel(6,2,”Gender”);
xlsWriteLabel(7,2,”Male”);
xlsWriteLabel(6,3,”Name”);
xlsWriteLabel(7,3,”TG”);

xlsEOF();
?>

Chúc bạn thành công,

FOLLOW US

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *