Truyền hàm Session giữa tên miền chính (main domain) và tên miền phụ (subdomain)

Bạn nào đã cấu hình Session của Apache rồi thì khỏi xài cái này chi nữa. Còn bạn nào chưa cấu hình hoặc không thể cấu hình (vì nhiều nguyên nhân) thì có thể nghiên cứu thêm hàm này để dùng.

Code:

  function k_session_start ($time = 3600, $ses = ‘MYSES’, $site = “.thietkeso.vn”)
  {
  session_set_cookie_params($time, “/”, $site);
  session_name($ses);
  session_start();

  // Reset the expiration time upon page load
  if (isset($_COOKIE[$ses]))
  setcookie($ses, $_COOKIE[$ses], time() + $time, “/”, $site);
  }

Cái này dùng thay cho session_start(). Điểm nổi bật ngoài truyển session đi giữa tên miền chính (main domain) và tên miền phụ (subdomain) nó còn có thể giải quyết được timeout của session (nghĩa là session sẽ không bị detroy sau 1 thời gian dài).

FOLLOW US

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *